HIỆP PHƯỚC INDUSTRIAL PARK

- Dịch vụ thẩm định giá

Diện tích đất: 597 ha
Cảng Saigon-Hiệp Phước: 54.66 ha
Đất Hiệp Phước: 428 ha
Cảng A: 131.08 ha

 

 

 

Liên hệ